Tez Öneri Formu Hazırlama Tez Önerisi Nasıl Hazırlanır?
Tez Öneri Formu Hazırlama Tez Önerisi Nasıl Hazırlanır?

Giriş

Marmara Üniversitesi, öğrencilerine tez yazma imkanı sunmaktadır. Tez yazmak, öğrencilere araştırma yapma, veri toplama ve analiz etme becerileri kazandırır. Ancak, bir tez yazmadan önce tez önerisi hazırlamak gerekmektedir. Tez önerisi, öğrencinin tez konusunu ve araştırma planını açıklar. Marmara Üniversitesi tarafından hazırlanan tez öneri formu, öğrencilere rehberlik etmektedir.

Tez Öneri Formu Örneği

Marmara Üniversitesi tez öneri formu, öğrencilerin tez konusunu ve araştırma planını açıklamasına yardımcı olur. Form, başlık, amaç, araştırma sorusu, hipotez, yöntem, veri toplama ve analiz planı gibi bölümleri içerir.

Başlık

Başlık bölümü, tez konusunu açıklar. Başlık, kısa ve öz olmalıdır. Başlık, tez konusunu tanımlamalı ve okuyucunun ilgisini çekmelidir.

Amaç

Amaç bölümü, tezin amacını açıklar. Amaç, tezin neyi amaçladığını ve neden önemli olduğunu belirtir. Amaç bölümü, tezin genel bir bakış açısı sağlar.

Araştırma Sorusu

Araştırma sorusu bölümü, tezin ana sorusunu açıklar. Araştırma sorusu, tezin neyi sorguladığını ve cevaplamayı amaçladığı soruyu belirtir.

Hipotez

Hipotez bölümü, tezin varsayımlarını açıklar. Hipotez, tezin neye dayandığını ve neyi varsaydığını belirtir. Hipotez bölümü, tezin temelini oluşturur.

Yöntem

Yöntem bölümü, tezin nasıl yapıldığını açıklar. Yöntem, tezin verilerinin nasıl toplandığını, nasıl analiz edildiğini ve nasıl yorumlandığını belirtir.

Veri Toplama ve Analiz Planı

Veri toplama ve analiz planı bölümü, tezin verilerinin nasıl toplandığını ve analiz edildiğini açıklar. Bu bölüm, tezin tekniklerini ve yöntemlerini detaylandırır.

Örnekler

Örnek 1

Başlık: “Online Alışverişte Müşteri Sadakati Üzerine Bir Araştırma” Amaç: Bu çalışmanın amacı, online alışverişte müşteri sadakatini etkileyen faktörleri araştırmaktır. Araştırma Sorusu: Online alışverişte müşteri sadakatini etkileyen faktörler nelerdir? Hipotez: Online alışverişte müşteri sadakati, müşteri hizmetleri kalitesi, ürün kalitesi ve fiyat gibi faktörler tarafından etkilenmektedir. Yöntem: Bu araştırma, anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilecektir. Veri Toplama ve Analiz Planı: Bu araştırma için, anketler çevrimiçi olarak dağıtılacaktır. Veriler, faktör analizi ve regresyon analizi gibi yöntemler kullanılarak analiz edilecektir.

Örnek 2

Başlık: “Ebeveynlerin Çocukların Okul Başarısına Etkisi Üzerine Bir Araştırma” Amaç: Bu çalışmanın amacı, ebeveynlerin çocukların okul başarısına olan etkisini araştırmaktır. Araştırma Sorusu: Ebeveynlerin çocukların okul başarısına olan etkisi nedir? Hipotez: Ebeveynlerin tutumu, eğitim seviyesi ve gelir düzeyi, çocukların okul başarısını etkilemektedir. Yöntem: Bu araştırma, anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilecektir. Veri Toplama ve Analiz Planı: Bu araştırma için, anketler okullarda dağıtılacaktır. Veriler, çeşitli istatistiksel analizler kullanılarak analiz edilecektir.