13. Türk edebiyatında birçok ilk, Batılılaşma ça... Lise Türkçe
13. Türk edebiyatında birçok ilk, Batılılaşma ça… Lise Türkçe

Mensur Şiir Ilk Örnekleri Veren Sanatçılar

Giriş

Mensur şiir, Türk edebiyatında 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış bir şiir türüdür. Nesirle şiir arasında bir geçiş dönemi olarak nitelendirilen bu türde, nazım birimi olarak cümle kullanılır. Mensur şiir ilk olarak Tevfik Fikret tarafından kullanılmıştır. Ancak Tevfik Fikret’ten sonra pek çok sanatçı bu türde eserler vermiş ve mensur şiir Türk edebiyatının önemli bir parçası haline gelmiştir.

Mensur Şiirin Özellikleri

Mensur şiirin en önemli özelliği, nazım birimi olarak cümle kullanılmasıdır. Bu nedenle, mensur şiirde kafiye ve ölçü gibi nazım kuralları uygulanmaz. Ayrıca, mensur şiirde herhangi bir kalıp kullanımı da söz konusu değildir. Bu türdeki şiirlerde, cümlelerin ritmi ve akıcılığı ön plandadır. Dilin doğal yapısı korunarak, anlatımın gücü ve etkisi arttırılır.

Mensur Şiirin Öncüleri

Tevfik Fikret

Tevfik Fikret, Türk edebiyatında mensur şiirin ilk örneklerini veren sanatçılardan biridir. Edebiyatımızda “Servet-i Fünun” döneminin en önemli şairlerinden olan Tevfik Fikret, mensur şiirde cümlelerin ritmi ve akıcılığına özen göstermiştir. “Rübab-ı Şikeste” ve “Hüsran” gibi eserleriyle bu türün öncülerinden biri olmuştur.

Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Akif Ersoy, Türk edebiyatının önemli şairlerinden biridir. “Safahat” adlı eseriyle tanınan Mehmet Akif, mensur şiirde de önemli eserler vermiştir. “Fatih Kürsüsünde” ve “Çanakkale Şehitlerine” adlı mensur şiirleriyle, cümlelerin ritmi ve akıcılığına dikkat çekmiştir. Mehmet Akif, mensur şiirde dilin doğal yapısını koruyarak, etkili bir anlatım sağlamıştır.

Sonuç

Mensur şiir, Türk edebiyatının önemli bir türüdür. Nazım birimi olarak cümle kullanılan bu türde, kafiye ve ölçü gibi nazım kuralları uygulanmaz. Mensur şiirde, cümlelerin ritmi ve akıcılığı ön plandadır. Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy gibi sanatçılar, mensur şiirin öncülerinden olmuşlardır.